Projekt „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne”.

Celem naukowym projektu jest lepsze zrozumienie roli narracji w procesie rozwoju osobowości po traumatycznym wydarzeniu, w tym przede wszystkim wzrostu potraumatycznego oraz kształtowania się i/lub rekonstrukcji poczucia sensu i znaczenia życia.
W ramach projektu przeprowadzimy cztery badania. Będą to badaniami prospektywne, realizowane w okresie 3-4 lat i obejmujące pomiary zmiennych: przed wydarzeniem traumatycznym, kilka miesięcy po wydarzeniu oraz 12-24 miesiące po wydarzeniu. Badania przeprowadzone będą z wykorzystaniem zarówno metod jakościowych, jak i ilościowych. Podstawową metodą zbierania danych nt. indywidualnego rozumienia i przeżywania procesu readaptacji do traumy będzie wywiad narracyjny.
Problematyka projektu jest bardzo ważna ze względu na coraz większe współcześnie narażenie ludzi na różnego rodzaju zdarzenia traumatyczne, od katastrof i wypadków, po ważne straty osobiste. Dotychczasowe badania dostarczyły wielu informacji dotyczących przede wszystkim znaczenia określonych cech osoby (np. osobowości, temperamentu, optymizmu) bądź sytuacji (np. dostępność wsparcia społecznego), które maja wpływ na pozytywną transformację osobowości po traumie. Prezentowany projekt ma na celu wskazanie mechanizmów poznawczej rekonstrukcji sposobów rozumienia zdarzenia traumatycznego i jego sensu, które mają znaczenie w procesie readaptacji do traumy. Badania zrealizowane w projekcie będą badaniami prospektywnymi, co umożliwi uzyskanie danych dotyczących globalnego poczucia sensu życia przed zdarzeniem traumatycznym, a następnie jego zmiany pod wpływem wydarzenia, a przede wszystkim czynników sprzyjających tej zmianie.
Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki w wysokości 1 209 650 zł (konkurs SONATA BIS 3) i realizowany będzie w latach 2014-2020.