Katarzyna Wiecheć

Psycholog i psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia. Doktorantka na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w Zakładzie Psychologii Klinicznej. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu w Szkoła Psychoterapii Uniwersytetu SWPS w Poznaniu pod kierownictwem dr Popiel i dr Pragłowskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Wykonawca w projekcie badawczym „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne” (kierownik projektu: dr Mariusz Zięba) w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Tworzy i realizuje zajęcia, szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii w tym kształtowania kompetencji miękkich w zakresie komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, planowaniem własnego rozwoju czy zarządzania zespołem. „Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”, którego celem jest skuteczne przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje i kwalifikacje kluczowe dla społeczeństwa oraz pracodawców. Doświadczenie naukowe zdobyła pracując w licznych projektach badawczych dotyczących m.in. kształtowania kompetencji miękkich w zawodach medycznych („Medi+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”), kształtowania tożsamości („Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych.”), tworzenia platformy e-learningowej dla opiekunów osób chorych na demencję („UnderstAid- – platforma, która wspiera, pomaga zrozumieć i pomóc opiekunom w opiece nad krewnym z demencją.”) oraz oceny skuteczności terapii metodą Tomatisa w leczeniu dysleksji („Tomatis – Wyrównywanie szans – badanie wykorzystania treningu uwagi słuchowej Tomatisa w leczeniu dysleksji.”). Zainteresowania badawczo-terapeutyczne obejmują trudności pracy w różnych zawodach medycznych, problemy psychologiczne u pacjentów chorych przewlekle oraz metody pracy w ramach terapii trzeciej fali – terapii schematu oraz ACT.

  • Zięba M, Wiecheć K, Biegańska-Banaś J and Mieleszczenko-Kowszewicz W (2019) Coexistence of Post-traumatic Growth and Post-traumatic Depreciation in the Aftermath of Trauma: Qualitative and Quantitative Narrative Analysis. Front. Psychol. 10:687. 
  • Malak, R., Mojs, E., Ziarko, M., Wiecheć, K., Sudoł, A., Samborski, W. (2017) The role of tomatis sound therapy in the treatment of difficulties in reading in children with developmental dyslexia. Journal of Psychology and Cognition, 2(1) 17-20. 
  • Sudoł, A., Wiecheć, K., Kabzińska, K., Mojs, E. (2016) Wpływ Treningu Słuchowego Tomatisa na wybrane sfery rozwoju u dzieci według subiektywnej oceny rodziców. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 3(48) 223-230.
  • Sudoł, A., Kabzińska, K., Wiecheć, K., Mojs, E. (2016) Badania nad efektywnością treningu słuchowego metodą Tomatisa w kontekście zaburzeń dyslektycznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 3(48) 290-294.
  • Kłobukowska, A., Śniegula, P., Wiecheć, K., Wanio, K. (2016). Partycypacja społeczna u progu dorosłości a poczucie tożsamości. W: A. I. Brzezińska, W. Syska (red.), Ścieżki wkraczania w dorosłość. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
  • Śniegula, P., Wiecheć, K. (2016). Psychologiczne czynniki ryzyka u progu dorosłości i zasoby w radzeniu sobie z nimi. W: A. I. Brzezińska, W. Syska (red.), Ścieżki wkraczania w dorosłość. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
  • Śniegula, P., Wiecheć K., (2014) Dziecko przewlekle chore w szkole. W: Brzezińska, A., I. (red.), 6-latki w szkole. Edukacja i pomoc. (t.2, 217-238) Poznań: Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych.
  • Wiecheć, K., (2014) Przedszkole – kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych. Remedium, 7-8 (257). 21-23
  • Awdziejczyk, M., Gorczyński, W., Grobelny, B., Janczyk, M., Leszczyńska, M., Meissner, K., Roszyk, A., Specjalski, R., Śniegula, P., Tomczak, J., Wiecheć, K., (2014) Analysis of benefits from being in a Alzheimer Internet suport group for the caregivers of the people suffering from Alzheimer’s disease. Journal of Medical Science 1(83). 65-71
  • Sochacka, P., Śniegula, P., Wiecheć, K., (2013) Kształtowanie nawyków żywieniowych u dziecka. Remedium, 7-8(245-246). 21-23