dr Mariusz Zięba

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS. Posiada stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia (2006). Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii osobowości, kryzysów egzystencjalnych i rozwojowych, psychometrii, a także seminarium magisterskie. Jest kierownikiem finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pięcioletniego projektu badawczego „Poszukiwanie znaczenia i sensu życia oraz wzrost osobowy w następstwie traumy: badania prospektywne”. Bada psychologiczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach poważnych życiowych zmian i krytycznych wydarzeń. Prowadzi także badania dotyczące tego, co powoduje, że nawet traumatyczne lub krytyczne wydarzenia mogą niekiedy prowadzić do pozytywnych zmian w życiu człowieka. Autor i współautor publikacji naukowych oraz kwestionariuszy m.in. do pomiaru nadziei podstawowej i nadziei na sukces.

Wybrane publikacje:

  • Zięba, M., Wiecheć, K., Biegańska-Banaś, J. M., & Mieleszczenko-Kowszewicz, W. (2019). Coexistence of Post-traumatic Growth and Post-traumatic Depreciation in the Aftermath of Trauma: Qualitative and Quantitative Narrative Analysis. Frontiers in psychology, 10, 687
  • Boczkowska, M. M., Banaszkiewicz, M. i Zięba, M. (2019). Women Who Experience Violence – An Interpretative Phenomenological Analysis of the Post-Traumatic Adaptation Process. Polskie Forum Psychologiczne, 23(1)
  • Trzmielewska, W., Zięba, M., Boczkowska, M., Rak, T., & Wrześniowski, S. (2019). Motivation of cancer patients to help others and the relation between posttraumatic growth and helping. Current Issues in Personality Psychology, 7(3), 232-241
  • Zalewska, A. M., Nezlek, J. B., & Zięba, M. (2018). Integrated Approach to Personality and Well-being. Polish Psychological Bulletin, 49(2), 128-130.
  • Boczkowska, M. M., & Zięba, M. (2016). Preliminary study of religious, spiritual and mystical experiences. Thematic analysis of Poles adult’s narratives. Current Issues in Personality Psychology, 4(3), 167-176.
  • Zięba, M., Zatorski, M., Boczkowska, M., Gozdowska, J., Kieszek, R. i Laskowski, W. (2015). The Affective Tone of Narration and Posttraumatic Growth in Organ Transplant Recipients. Polish Psychological Bulletin, 46(3), 376-383
  • Zięba, M. (2015). Nadzieja i ton afektywny narracji a wzrost potraumatyczny osób, które utraciły sprawność ruchową / Hope and the affective tone of narratives as correlates of posttraumatic growth in people who have lost motor ability. Roczniki Psychologiczne, 18(1), 41-59
  • Zięba, M. i Zatorski, M. (2013). Narracje oraz nadzieja podstawowa a wzrost potraumatyczny po przeszczepieniu nerki. Psychologia Jakości Życia, tom 12, nr 2, 167-182.
  • Trzebiński, J. i Zięba, M. (2013). Basic Trust and Posttraumatic Growth in Oncology Patients. Journal of Loss & Trauma, 18, 195-209.
  • Trzebiński, J. i Zięba, M. (2004). Basic Hope as a World-View: an outline of a concept. Polish Psychological Bulletin, vol. 35, nr 3, 173-182.