Regulamin Badania Naukowego

Tytuł projektu: Efektywność technik narracyjnych we wspieraniu procesu wzrostu potraumatycznego

Instytucja odpowiedzialna: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31
Osoba odpowiedzialna: dr Mariusz Zięba Kontakt: mzieba@swps.edu.pl
Projekt zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Uniwersytetu SWPS, Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu. Opinia nr: 2020-54

Procedura badania
Badanie polega na wypełnieniu kwestionariuszy psychologicznych i udziale w wywiadzie, który będzie nagrywany. Badanie obejmuje trzy etapy:
Etap I obejmuje wypełnienie kwestionariuszy (ankiet) udostępnionych on-line na platformie badawczej Qualtrics, zapewniającej bezpieczeństwo danych; a następnie udział w wywiadzie psychologicznym. Przeprowadzający wywiad poprosi osobę biorącą udział w badaniu o opowiedzeniu o wydarzeniu traumatycznym lub stresującym którego ta osoba doświadczyła w okresie ostatnich 6 miesięcy, a także jego wpływie na jej sposób myślenia, oraz jej odczucia i zachowania. Przewidywany czas trwania wywiadu to nie więcej niż 45 minut. Wywiad prowadzony będzie za pośrednictwem aplikacji Google Meet, z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i prywatności danych. Wywiad będzie nagrywany, a jego treść będzie następnie podlegać transkrypcji (przepisaniu). Nagrania wywiadów będą przechowywane w sposób zgodny z przepisami mającymi zastosowanie w zakresie standardów bezpieczeństwa przechowywania danych wrażliwych. W analizach naukowych wykorzystywane będą jedynie transkrypcje, czyli przepisana treść rozmowy.
Etap II odbędzie się miesiąc po etapie I, a Etap III 6 miesięcy później. Te części badanie obejmują jedynie wypełnienie kwestionariuszy (ankiet) udostępnionych on-line na platformie badawczej Qualtrics. Przewidywany czas to ok. 20 minut (każdy etap).

Korzyści z udziału w badaniu
Uczestnik badania otrzyma dwa bony towarowe SODEXO lub EMPiK o wartości 50 zł każdy – pierwszy z nich po zakończeniu I etapu badania, a drugi z nich po zakończeniu III etapu badania.

Wpływ procedury na samopoczucie
Tematy poruszane w trakcie badania mogą przywoływać różne uczucia, wspomnienia lub skojarzenia, a tym samym wpłynąć na nastrój i samopoczucie. Jeżeli uczestnik uzna to za stosowne, może w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytania, bez podania powodu. W razie potrzeby, otrzyma wskazówki, gdzie może uzyskać fachową pomoc lekarza lub psychoterapeuty.

Prawo do uzyskania informacji
Uczestnik badania ma prawo zadawania pytań prowadzącemu badanie i otrzymania odpowiedzi na te pytania.

Prawo do rezygnacji z udziału w badaniu
Uczestnik badania może w każdej chwili przerwać badanie lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytania, bez podania powodu.

Zgoda na rejestrowanie i archiwizowania oraz użycie wywiadu diagnostycznego
Uczestnik badania wyraża zgodę na rejestrowanie i archiwizowanie wywiadu. Nagranie to będzie użyte w celu analizy zebranych danych przez zespół badawczy zaangażowany w projekt badawczy. Uczestnik może ponadto wyrazić lub nie wyrazić zgody na używanie fragmentów nagrań z wywiadu lub transkrypcji wywiadu w trakcie szkoleń dla psychologów oraz zajęć dydaktycznych dla studentów psychologii, lub wystąpień naukowych, pod warunkiem zachowania należytej staranności, aby uniemożliwić identyfikację osoby (np. poprzez anonimizację i/lub modyfikację ścieżki dźwiękowej lub obrazu).

Ochrona i bezpieczeństwo danych
Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Dyrektywą 95/46/EC w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, jak również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie dla potrzeb badania – a także po jego zakończeniu – jego danych osobowych zawartych w formularzu zgody na udział w badaniu, jak również swoich danych osobowych w tym medycznych zebranych przed i w trakcie badania.
Prawa uczestnika wynikające z przetwarzania danych: prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Aby wycofać zgodę należy wysłać wiadomość na adres. Uczestnik posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych.
Administratorem danych osobowych zebranych i przetwarzanych na potrzeby badania jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, e-mail: iod@swps.edu.pl).
Dane przetwarzane to: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, numer telefonu, adres e-mail oraz dane szczególnej kategorii w rozumieniu art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. – dane powstałe w trakcie badania (nagranie wywiadu i wypełnione kwestionariusze). Dane te będą przetwarzane do czasu zrealizowania celów badania, nie dłużej niż przez 2 lata.
Dostęp do danych osobowych uczestnika badania, jest ograniczony tylko do osób (badaczy) zaangażowanych w projekt badawczy tylko do czasu zrealizowania celów badania. Dane te mogą zostać po uprzednim ich zanonimizowaniu przekazane odpowiednim organom zajmującym się rejestracją badań i oceną ich dokumentacji, a także osobom zajmującym się analizą danych uzyskanych w badaniu.
Uczestnikowi badania przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz do ich poprawienia, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ochrona prywatności
Badanie ma jedynie cel naukowy oraz wszystkie zebrane i zarejestrowane w nim dane osobowe i medyczne zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowo-badawczych. Żadne dane umożliwiające identyfikację uczestnika nie będą publikowane w żadnych publikacjach naukowych ani prezentacjach. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.